نمایه نویسندگان

ت

 • تراکمه سامانی، نرگس روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]

ج

 • جهانی پور، روح الله روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]

چ

 • نریمان، سام دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]

ح

 • حسینی گیو، حسین نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]

ر

ص

ط

ع

غ

ک

م

 • میری، محمدرضا نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • مقصودی، سعید نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • محتشمی برزادران، غلامرضا نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • معتمدی، منصور قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]

ن

 • نریمان، سام دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]

و

 • وهابی، حمیدرضا برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • وهابی، حمیدرضا برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 61-62]

ی