دوره و شماره: دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387 

مقاله علمی - ترویجی

2. اندازه های عدم اطمینان

صفحه 9-26

سید محمود طاهری


مقاله علمی - ترویجی

5. اثبات جدیدی از قضیه مورلی

صفحه 43-52

محمدرضا درفشه


7. نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی