دوره و شماره: دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383 

مقاله علمی - ترویجی

1. جورج دانتزیگ

صفحه 1-6

حسین تقی زاده کاخکی


3. موجکها: راز شنیدن

صفحه 19-30

حامد صلواتی


معرفی و نقد کتاب

5. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

صفحه 45-78

ارسلان شادمان