دوره و شماره: دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381 

مقاله علمی - ترویجی

1. رسته هندسه های تصویری

صفحه 1-15

فیروز پاشایی


2. دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده


دیدگاه نویسنده

3. دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه