دوره و شماره: دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391 
2. استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟

صفحه 23-38

علیرضا نعمت اللهی؛ مرجان کمالی سروستانی


مقاله علمی - ترویجی

3. نظریه گره

صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


معرفی و نقد کتاب

4. نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

صفحه 67-86

سید محمود طاهری