دوره و شماره: دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391 

مقاله علمی - ترویجی

4. شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی