دوره و شماره: دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391 

مقاله علمی - ترویجی

1. کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


مقاله علمی - مروری

2. آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


ترجمه

3. به یاد جان دانس

صفحه 51-58

منصور معتمدی


معرفی و نقد کتاب

4. مروری بر کتاب self-similar groups

صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


سایر موارد

5. دیدار با مساله

صفحه 69-82

بامداد یاحقی