دوره و شماره: دوره 28، شماره 42، بهار و تابستان 1388 

مقاله علمی - ترویجی

1. کسرهای مصری

صفحه 1-38

مهدی رجبعلی پور


4. روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی