دوره و شماره: دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-122 

مقاله علمی - ترویجی

1. واکنش های پس از جنبش «ریاضی جدید»

صفحه 1-11

ابوالفضل رفیع پور


2. ریاضیات و علوم مالی

صفحه 13-29

زانیار احمدی؛ شیوا زمانی


7. جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت اول)

صفحه 101-119

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی