دوره و شماره: دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396 

مقاله علمی - ترویجی

6. تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی