دوره و شماره: دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396 
3. حل حدسیۀ روتا

صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


5. بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


دیدگاه نویسنده

7. برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی