دوره و شماره: دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378 

ترجمه

1. تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

صفحه 1-21

ارسلان شادمان


مقاله علمی - ترویجی

3. حدس سینگر-ورمر

صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی


ترجمه

4. شمارش سازندگان هرم

صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم


معرفی و نقد کتاب

6. ریاضیات:مرزها و درونماها

صفحه 67-69

ارسلان شادمان