دوره و شماره: دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386 

مقاله علمی - ترویجی

2. فلسفه ریاضی کانت

صفحه 37-48

احسان ممتحن


3. آشنایی با حساب اعداد فازی

صفحه 49-62

ماشا الله ماشینچی؛ حسن حسن پور؛ محبوبه حسن یزدی


مقاله علمی - مروری

5. استفان باناخ

صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده