دوره و شماره: دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390 

مقاله علمی - ترویجی

1. نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

صفحه 1-14

محمد صال مصلحیان