نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آمار معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]

ا

 • انتگرال آبلی ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • انتخاب اجتماعی انتخاب اجتماعی و توپولوژی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 21-29]

ب

 • بهینه سازی جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]
 • بازی بی طرفانه بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • بازی با دومینو بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • بازیهای ترکیبیاتی بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • برنامه ریزی ریاضی جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]
 • برنامه ریزی صحیح آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • بسته های موجکی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]

پ

 • پیچیدگی محاسباتی آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • پژوهش چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • پژوهش در ریاضیات نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
 • پردازش صوت موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]

ت

 • تقلیل مبنا آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]

چ

 • نگارش ریاضی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نویززدایی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • نوشتن مقاله چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نمادگذاری چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نظریه بازی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • نظریه بازیها بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]

ح

 • حرکت براونی حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • حرکت براونی نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]

خ

ر

 • روش مارپیچی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • روش سیمپلکس جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]

س

 • سری موجکی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • سریهای مثلثاتی نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]

ش

 • شبکه صحیح آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]

ف

ق

گ

م

 • موجک موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • مارتینگل حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • متعامدسازی گرام-اشمیت آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • مساله شانزدهم هیلبرت ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • معادلات ناویر- استوکس معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • معادلات انتگرالی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]

ن

 • نگارش ریاضی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نویززدایی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • نوشتن مقاله چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نمادگذاری چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نظریه بازی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • نظریه بازیها بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]

و

 • ویرایش متن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]

ه

ی

 • یکنوایی ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]