نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آموزش ریاضی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • آمار اجتماعی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]

ا

ب

 • برنامه درسی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • برچسب گذاری گراف کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • برچسب گذاری دلپذیر کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • بزرگتریم مقسوم علیه مشترک الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]

ت

 • تابع گاما دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • تابع شوارتز دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]

چ

 • نظام آموزشی دانشگاهها دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • نظریه مانستگی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • نظریه احتمال روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]

ح

 • حرکت براونی روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]

د

 • دیفرانسیل تابع دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • دوره های تحصیلات تکمیلی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • داده های عینی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • داده های غیرواقعی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • دستگاه معادلات دیوفانتی الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]

ر

 • ریختار رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]

ف

 • فرآیندهای تصادفی روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • فضاهای کوانتمی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]

ق

 • قانون اعداد بزرگ روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]

گ

 • گراف کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • گراف دلپذیر کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]

م

 • ماتریس تک - مدولی الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • مساله دیریشله روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • مشبکه رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]

ن

 • نظام آموزشی دانشگاهها دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • نظریه مانستگی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • نظریه احتمال روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]

ه