نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آنتروپی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]

ا

 • الگوریتم حل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 35-55]
 • انتگرال آبلی روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • اندازه برل منظم برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 35-55]
 • اندازه صفر در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 67-83]
 • اعداد گنگ در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 67-83]

ب

پ

ت

 • تکینگی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]
 • توزیع پواسن طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 1-34]
 • تابع نمایی ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

ج

 • جایگشت طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 1-34]
 • جبرهای اول بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 39-52]
 • جبرهای جبری بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 39-52]

ح

 • حلقه های پوچ بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 39-52]
 • حد هیدرودینامیکی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 1-34]
 • حدس کالابی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]
 • حدس پوانکاره شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]
 • حدس پوانکاره اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 85-93]
 • حساب فیثاغورسی کسرهای مصری [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-38]

خ

 • خمیدگی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 85-93]

د

ر

 • ریاضیات مصری کسرهای مصری [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-38]
 • رادیکال جیکوبسن بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 39-52]
 • رشد جبرها بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 39-52]

ز

 • زیردنباله صعودی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 1-34]

س

 • سیکل حدی روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • سری مثلثاتی در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 67-83]

ش

 • شکاف دوگانی برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 35-55]
 • شار ریچی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]
 • شار ریچی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 85-93]

ق

 • قضیه کیلی - همیلتون ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]
 • قضیه حد مرکزی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 1-34]

ک

گ

 • گریگوری پرلمان اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 85-93]

م

ه

 • هندسی سازی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 2، 1388، صفحه 85-93]

ی

 • یکنواخت سازی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 53-74]