نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز ریاضی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • آنالیز تابعی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • آماره فرعی استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]

ا

 • ایدآل ماکسیمال آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • انگاره مینیمال هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • انگاره توم هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • استنباط شرطی استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]

ب

 • بازیابی اطلاعات استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • بعد چهارم هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]

پ

 • پولیومینوها کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • پایه گروبنر کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]

ت

 • توپولوژی نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • توابع تحلیلی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • تجزیه مقادیر تکین شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]

ج

 • جبرخطی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]

چ

 • نویز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • نمایش حلقه ها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • ناوردای گروموف هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای پرلمان هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای یامابه هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناورداهای گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • نرم ترستن هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • نسبت ناهمساز قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • نظریه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]

ح

خ

د

 • دانلد گیلیز نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • درخت ریشه دار مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • درستنمایی ماکسیمم استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]

ر

س

 • ساختار عدسی شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • ساختارهای هموار هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • سرشتنمایی بیضی قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]

ص

 • صفر- مجموعه آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]

ع

 • عامل فیلترکننده شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]

ف

 • فلسفه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • فضای هیلبرت نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای هاردی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای برگمن نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای تیخونوف آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]

ق

ک

 • کنش گروه مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • کارل پوپر نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]

گ

 • گذر از دیوار هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • گروه خودسانی مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • گرافهای شرایر مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]

م

 • مکانیک آماری نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • منظم سازی تیخنف شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • ماتریسهای متعامد شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • ماتریسهای توپلیتز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • متریک اینشتینی هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • متریک ریمانی هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • مدول انژکتیو به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • مدل مکان- مقیاس استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • مساله دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • مساله جورچینی کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • مشبکه زیرمدولها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]

ن

 • نویز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • نمایش حلقه ها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • ناوردای گروموف هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای پرلمان هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای یامابه هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناورداهای گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • نرم ترستن هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • نسبت ناهمساز قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • نظریه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]

ه

 • هندسه کی لری هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • هندسه همتافته هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • هندسه ریمانی هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • هندسه سایا هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • همولوژی فلور هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • همولوژی سایا هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • هسته بازمولد نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]