نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آلن شونفیلد آلن شونفیلد [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 113-114]
 • آنالیز هارمونیک نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • آموزش ریاضیات نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • آموزش ریاضیات آلن شونفیلد [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 113-114]
 • آربیتراژ استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]

ا

 • الگوریتم تقسیم بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • انرژی گراف گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • اثبات اویلر اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • اعداد همنهشت مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • اعداد اول اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • اصل شمول-طرد اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]

ب

 • بوخبرگر بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • بلک-شولز استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • بنیادهای ریاضیات ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • برنامه ریزی خطی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • برنامه ریزی غیرخطی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • برهان و صدق ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • برهان اقلیدس اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]

پ

 • پژوهش شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • پژوهش در ریاضیات فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • پایه گروبنر بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]

ت

 • تولید علم شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • تابع زتا نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • تبدیل لاپلاس تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]

چ

 • نگهدارنده خطی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • نمایش گروهها نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • چاپ مقاله فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]

ح

 • حلقه چندجمله ای ها بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • حلقه توابع پیوسته ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • حاصل ضرب اویلر نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • حدسیه BSD مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]

خ

 • خمهای بیضوی مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]

ر

ز

 • زندگینامه ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]

س

 • سهام استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • سبدمالی استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • سری فوریه نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • سریهای نامتناهی تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]

ص

 • صفرهای هیلبرت بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]

ف

ق

 • قضایای دوگانی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]

ک

 • کلگرایی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • کارشناسی ریاضی نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]

گ

ل

 • لم فارکاش چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]

م

 • مقاله شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مقاله تاثیرگذار شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مقادیر ویژه گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • ملوین هنریکسن ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • منطق گرایی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • منطق نمادی ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • منطق اکتشاف ریاضی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • مهاد و کهاد نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • مهتری مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • مهتری تعمیم یافته مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • ماتریس تصادفی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • ماتریس تصادفی تعمیم یافته مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • مارتینگل استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • مجله پژوهشی فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • مجلات علمی شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مساله شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • معناشناسی ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • معادله دیفرانسیل تصادفی استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • معادلات چندجمله ای بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]

ن

 • نگهدارنده خطی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • نمایش گروهها نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • چاپ مقاله فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]

و

 • ویراستار فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • وصف های هم ارز ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]