نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آنالیز ریاضی در قرن نوزدهم میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • آموزش معلمان ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • آموزش تجویزی فردی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • آموزش ریاضی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • آموزش ریاضی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • آموزش ریاضی تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • آموزش ریاضی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • آموزش ریاضی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • آموزش ریاضی چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • آموزش ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • آموزش ریاضی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • آموزش رسمی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • آزمون کم-بیشینه مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • آزمون بیز مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]

ا

 • انجمن معلمان ریاضی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • امید ریاضی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • اثبات در ریاضی چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • اثبات غیرمستقیم چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • احتمال پیشامد فازی مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • استدلال پی در پی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • استدلال در ریاضیات سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • اصول اقلیدس چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]

ب

 • برنامه درسی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • برنامه ریزی درسی ریاضی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • برنامۀ درسی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • برنامۀ درسی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • برنامۀ درسی تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • برنامۀ درسی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • برهان خلف چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]

پ

 • پژوهش در آموزش ریاضی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • پروژه جبر سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]

ت

 • توسعۀ حرفه ای معلمان ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • تاریخ ریاضی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • تجزیۀ نامنفی ماتریسی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • تسلط و درک ریاضی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]

ج

 • جنبش حقوق مدنی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]

چ

 • نکات درسی کلاسی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • نیاز فکورانه چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]

ح

 • حجم گوی واحد حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]

خ

 • خوشه بندی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]

د

 • دوگانی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • دانش محتوایی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • دانش برای تدریس ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • دارالفنون سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • دستور تعویضمتغیر حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]

ر

 • ریاضی واقعیت مدار تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • ریاضیات مدرسه ای از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • ریاضیات دبیرستانی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • ریاضیات دبیرستانی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • روانشناسی آموزشی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • رابطۀ فیثاغورس رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • رده بندی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]

ز

س

ش

 • شهودگرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]

ص

 • صورتگرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]

ف

 • فلسفه ریاضی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • فلسفۀ ریاضی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • فرضیۀ فازی مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • فضای اقلیدسی حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]

ق

ک

 • کمترین مربعات متناوب با قید نامنفی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • کاهش بعد تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • کتاب درسی ریاضی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]

گ

ل

 • لم نیمن-پیرسن مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]

م

 • مقاله توصیفی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • منطق گرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • معادلات دیفرانسیل تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]

ن

 • نکات درسی کلاسی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • نیاز فکورانه چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]