نمایه کلیدواژه‌ها

ا

 • افسانه گرایی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • ای. اچ. مور بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 17-61]
 • اتحاد متوازی الاضلاع تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • استعاره افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]

ب

 • بردارهای متعامد تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • بزرگی مجموعه ها پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]

ت

 • توابع ویژه ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 67-87]
 • تقریب بهینه شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 89-102]
 • تابع های محدب مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-98]
 • تابع های تک ارز مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-98]
 • تابع های ستاره وار مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-98]
 • تاریخ ریاضی ایران یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 117-124]
 • تاریخ ریاضیات آمریکا بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 17-61]
 • تجربه گرایی ساختی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • تعامد بِرکوف-جیمز تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]

ج

 • جی. دی. برکوف بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 17-61]
 • جیمز رابرت براون معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]

ح

 • حلقۀ خارج قسمتی نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-34]
 • حدسیۀ بیبرباخ مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-98]
 • حدسیۀ روتا حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 63-79]

د

 • درونیابی شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 89-102]
 • درونیابی لاگرانژ شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 89-102]

ر

 • ریشه یابی چندجمله ای ها شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 89-102]
 • رستۀ بِر پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • رشد آموزش ریاضی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 117-124]

ش

 • شرایط مرزی ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 67-87]

ع

 • عام بودنِ توپولوژیکی پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • عضو مرتبۀ ٢ برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 125-130]

ف

 • فلسفۀ ریاضی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • فلسفۀ ریاضیات معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • فرمول انتگرال گیری گاوس شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 89-102]
 • فضای نرمدار بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • فضای توابع حقیقی پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • فضای ضرب داخلی تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • فضای ضرب داخلی بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]

ق

 • قرص واحد مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-98]
 • قضیۀ کرانداری یکنواخت پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • قضیۀ برنساید برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 125-130]

ک

گ

 • گروه کواترنیون تعمیم یافته برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 125-130]
 • گروه دوری برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 125-130]

م

ن

 • نوربرت وینر بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 17-61]
 • نقد کتاب معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • نامساوی کوشی-شوارتس بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • نشر ریاضی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 117-124]
 • نظریۀ استورم-لیوویل ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 67-87]
 • نظریۀ بعد نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-34]
 • نظریۀ رادیکال ها نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-34]

ه

 • هندسۀ ترکیبیاتی حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 63-79]
 • هم ارزیِ موریتا نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-34]
 • هستی شناسی ریاضی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]