نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آنالیز نااستاندارد تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • آنالیز تابعی با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • آنالیز عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • آموزش ابتدایی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • آموزش ریاضیات دانشگاهی پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]

ا

 • افت کمی و کیفی در ریاضی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • الگوریتم نقطۀ پروکسیمال الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • انتگرال تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • انتگرال های تصادفی پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • اندازۀ پایا نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • اندازۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • انشعاب آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • امضای دیجیتال آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • استانداردهای آموزشی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • اصل ضرورت دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]

ب

 • ب ینهایت کوچک تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • ب ینهایت بزرگ تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • بهینه سازی محدب الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • بهینه سازی عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • بازی کلاه ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • برهان رایانه ای ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]

پ

 • پیچیدگی زمانی آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • پژوهش در ریاضی پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • پایداری آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • پایداری روشهای عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]

ت

 • توزیع پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • تابع محدب الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • تاریخ جبر صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • تاریخ ریاضیات ایران با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • تبدیل آفین توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • تعادل همبسته کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]

چ

 • نیازهای فکری دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نقص همکنی یک مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • چندجمله ای چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چندجمله‌ای نگاری چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • نجمن ریاضی آمریکا پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • نظریۀ کدگذاری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • نظریۀ اصالت مسئله دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نظریۀ بازی ها کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • نظریۀ بازی ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]

ح

 • حیدر رجوی با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • حد تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]

خ

 • خم های بیضوی آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • خمینۀ ریمانی مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]

د

ر

 • روش نیوتن چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • روش حذفی گاوس آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • رمزنگاری آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • رمزنگاری کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]

س

 • سطح میدان مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]

ش

 • شیوه های فهمیدن دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • شیوه های تفکر دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • شاخص پایداری توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]

ط

 • طرح و الگو چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]

ع

ف

 • فلسفۀ ریاضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • فرم فیستر مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرم مربعی مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرم دوخطی مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرآیند پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]

ک

 • کنکور هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • کد همینگ کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • کد تکراری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]

گ

 • گروه صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • گروه ساده صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]

ل

 • لگاریتم گسسته آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]

م

 • میانجی کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • منطق قدیم واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • منطق جدید واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • مرکزساز صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • مربع تبانیات واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • مشتق تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • مطالعۀ تیمز هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • معادلات دیفرانسیل تأخیری آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]

ن

 • نیازهای فکری دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نقص همکنی یک مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • چندجمله ای چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چندجمله‌ای نگاری چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • نجمن ریاضی آمریکا پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • نظریۀ کدگذاری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • نظریۀ اصالت مسئله دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نظریۀ بازی ها کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • نظریۀ بازی ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]

و

 • واژگان منطقی واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • واژه گزینی در ریاضیات واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]

ی

 • یقین ریاضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]