نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آندره وی نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]
 • آموزش دورۀ متوسطه روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]
 • آموزش ریاضی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 147-156]
 • آمار ریاضی علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 13-32]
 • آزمونهای ریاضی دانشگاهی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

ا

 • اَبردایره خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 97-113]
 • اکول نرمال نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]
 • انتگرال بیضوی نوع سوم محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 209-224]
 • انتگرال‌های بیضوی نوع اول و دوم محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 209-224]
 • انتخاب مسائل راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • انتشار ریاضی راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • اندیشیدن به شیوه مقدماتی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 33-39]
 • ابررایانه گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 61-91]
 • اتحاد متوازی الاضلاع فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • اثبات در ریاضیات ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 33-39]

ب

 • بهینه سازی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]
 • بازار بلک-شولز درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 7-40]
 • برنامه ریزی چندهدفه استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]
 • برنامه ریزی غیرخطی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]

پ

 • پژوهش دورۀ کارشناسی راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • پژوهش در ریاضیات مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 157-167]
 • پژوهش در ریاضیات نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]
 • پایه گربنر پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 141-155]
 • پایۀ تودرتو پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 141-155]
 • پال هالموس می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • پارادکس روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 147-156]
 • پدیدار نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 181-208]
 • پرینستون می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • پرتودرمانی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]

ت

 • تقسیم تودرتو پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 141-155]
 • تابع دو برابر ساز عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • تاریخ ریاضی می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • تاریخ ریاضیات نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]
 • تاریخچۀ علم آمار علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 13-32]
 • تحول برنامۀ درسی ایران روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]
 • ترتیبِ تک جمله ای پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 141-155]
 • ترتیبِ شارکوفسکی عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • تعامد فیثاغورسی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • تعامد متساوی الساقین فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • تعامد بِرکُف-جیمز فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • تعارض شناختی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 147-156]

ج

 • جیمی سه ویج دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • جان هورتن کانوی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 33-39]

ح

خ

 • خم هم فاصله خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 97-113]
 • خم حدی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 97-113]

د

 • دور اشتفان عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • دورۀ تناوب عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • دایرۀ زمانی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 97-113]
 • دانشگاه صنعتی شریف مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 157-167]
 • درک ابزاری روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 147-156]
 • درک ارتباطی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 147-156]

ر

 • ریاضیات در ایران مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 157-167]
 • رابطه گاوس محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 209-224]
 • رده بندی گروهها سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 135-145]

س

 • سیمون وی نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]
 • سیاوش شهشهانی مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 157-167]
 • سند برنامۀ درسی ملی روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]
 • سخنرانی ریاضی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 33-39]
 • سرطان استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]

ش

 • شبکه اتصال گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 61-91]

ع

 • علم داده‌ها علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 13-32]
 • عدم قطعیت نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 181-208]

ف

 • فیزیک کوانتوم نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 181-208]
 • فضای نرمدار فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • فضای هیلبرت نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 93-106]
 • فضای ضرب داخلی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]
 • فضاهای نرمدار اکیداً محدب فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 107-123]

ق

 • قیدهای حجم دوز استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 41-75]
 • قضیه تثلیثگر مورلی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 33-39]
 • قضیۀ شارکوفسکی عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

ک

 • کنونه نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 181-208]
 • کتاب های درسی ریاضی ایران روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

گ

 • گوگنهایم می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • گروههای متناهی سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 135-145]
 • گروههای ساده سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 135-145]
 • گراف گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 61-91]
 • گراف کیلی گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 61-91]
 • گراف یال-ترایا گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 61-91]

ل

 • لم ایتو درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 7-40]

م

 • می‌خواهم ریاضیدان باشم می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • مقدار ویژۀ پرون تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 125-140]
 • ماتریس های نامنفی تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 125-140]
 • مارشال استون دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • متغیر تصادفی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 93-106]
 • مدیریت پویایی گروه راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • مدل مالی درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 7-40]
 • مرکز تحقیقات ریاضی و فیزیک نظری مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 157-167]
 • مسئله ریاضی طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 181-182]
 • مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 125-140]
 • مسائل طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 181-182]

ن

 • نگاشت‌های ناافزا نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • نقطۀ ثابت نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • نرخ بهره درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 7-40]
 • نظریۀ گروهها سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 135-145]
 • نظریۀ اندازه می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • نظریۀ اندازه نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال ناجابه جایی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 93-106]

و

ه

 • هندسه فضاهای باناخ نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • هندسۀ هذلولوی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 97-113]
 • هم آزمایی نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 181-208]