نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز تابعی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • آنالیز عددی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

ا

 • انتگرال آبلی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • ادراک ساختاری و عملیاتی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • اطلاع رنی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

ب

پ

ت

 • تفکّر ریاضی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • تابع فی اویلر قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • تاریخ ریاضی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • تاریخ علم دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • تحلیل عددی ابعاد بالا آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

ج

 • جسمیت سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

چ

 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

د

 • دوست دارم ریاضیدان باشم دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • درونی سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

ر

 • ریاضیات کاربردی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

س

 • سری های فوریه مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ص

 • صفر منزوی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]

ع

 • عملگرهای خطی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ف

 • فضاهای هیلبرت مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • فضاهای باناخ مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ق

 • قضیۀ فروبنیوس قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • قضیۀ ناتمامیت راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • قضیۀ سیلو قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]

ک

 • کورت گودل راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • کتاب درسی ریاضی؛ تاریخ ریاضی دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • کشیدگی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

م

ن

 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

و

 • ورآنتروپی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

ی

 • یکنوایی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • یادگیری ماشین آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]