نویسنده = ارسلان شادمان
معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 45-78

ارسلان شادمان


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 41-75

ارسلان شادمان


معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 71-83

ارسلان شادمان


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 53-66

ارسلان شادمان


دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان


تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 1-21

ارسلان شادمان


ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان