نویسنده = منصور معتمدی
مسئله آپولونیوس

دوره 34، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-27

منصور معتمدی


کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-64

منصور معتمدی


به یاد جان دانس

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 51-58

منصور معتمدی


قضیه پروانه

دوره 31، شماره 2، آذر 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی


قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


قضیه گلدی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-14

احمد حقانی؛ منصور معتمدی


فاکتوریل تعمیم یافته

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 21-36

منصور معتمدی