ریاضیات و علوم مالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت اقتصاد