عکس قضیۀ شارکوفسکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهر(س)، دانشکدۀ علوم ریاضی

2 گروه ریاضی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این مقاله، مطالعۀ عکس قضیۀ شارکوفسکی است که می گوید به ازای هر عدد طبیعی p تابع پیوستۀ حقیقی روی خط حقیقی وجود دارد که نقطه ای تناوبی با دورۀ تناوب اولیۀ p دارد ولی به ازای هر عدد طبیعی q که در ترتیبِ شارکوفسکی قبل از p ظاهر شده باشد، نقطه ای تناوبی با دورۀ تناوب اولیۀ   q ندارد. در این مقاله، ویژگی های چنین تابع هایی را بررسی می کنیم و آنها می سازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات