پنجاه سال علم داده

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهٔ علوم ریاضی

10.30504/mct.2023.1398.1982

چکیده

این مقاله در پی مرور   برخی از اجزای   علم داده کنونی است، ازجمله   اظهارنظرهای اخیر دربارۀ علم داده در رسانه‌های همگانی، و  اینکه آیا علم داده واقعاً با آمار تفاوت دارد یا خیر و اگر دارد  چگونه. برداشت فعلی از علم داده به‌‌مثابه زبرمجموعه‌ای از رشته‌های آمار و یادگیری ماشین است که مقداری فناوری به منظور ارتقای مقیاس‌ آن برای داده‌های بزرگ به آن افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات