مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

چکیده

این مقاله به معرفی یکی از موضوع های واقع در نقطه همرس رشته های نظریه گروه، نظریه گراف، علوم کامپیوتر و توپولوژی می پردازد. هنگامی که ماکس دن در اوایل قرن بیستم، مساله کلمه در گروهها را مطرح و آن را به روش ترکیبیاتی برای گروههای رویه حل کرد، در واقع به طور ضمنی تداخل رشته های مزبور را نیز اعلام نمود. در این مقاله درباره این پرسش صحبت می کنیم که گروههایی بسازید که مساله کلمه آنها حل پذیر باشد. هدف این است که درختهای ریشه دار منتظم، مرز آنها، گروه خودریختی های درختهای منتظم و زیرگروههای خاص این گروه، به ویژه زیرگروه اتوماتون را معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات