نویسنده = حسن حیدری
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری