فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، نشریۀ علمی – ترویجی  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیأت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در 4 شماره (به‌صورت فصلی) منتشر و برای اعضای حقیقی و حقوقی و مشترکین انجمن ریاضی ایران ارسال می‌گردد.  شماره‌های قبلی مجله در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران موجود است. 

 بررسی، انتشار و دسترسی به مقالات مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی رایگان است.

شماره جاری: دوره 40، شماره 68، بهار و تابستان 1400 

ترجمه

1. دوست دارم ریاضیدان باشم

صفحه 1-17

محمدقاسم وحیدی اصل


2. دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء

صفحه 19-56

فاطمه احمدپور؛ شراره تقی دستجردی؛ شفیع شکرانی؛ مریم عادلی؛ مریم وحید دستگردی


دیدگاه نویسنده

4. دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

صفحه 79-100

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


مقاله علمی - مروری

8. مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


ترجمه

9. قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری