اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی ایرانمنش

جبر استاد دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

سردبیر

روح الله جهانی پور

آنالیز تصادفی- آنالیز تابعی دانشیار دانشگاه کاشان

jahanipur.kashanu.ac.ir
jahanipukashanu.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد جلوداری ممقانی

هندسه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

imamaghanyahoo.com

ویراستار ارشد

احسان ممتحن

جبر تعویض ناپذیر- حلقه توابع پیوسته دانشگاه یاسوج

momtahan_ehotmail.com

اعضای هیات تحریریه

شاهرخ اسماعیلی

آنالیز عددی دانشیار دانشگاه کردستان

sh.esmaeiliuok.ac.ir

اصغر رحیمی

نظریه قابها و موجکها استاد دانشگاه مراغه

rahimimaragheh.ac.ir

ابراهیم ریحانی

آموزش ریاضی دانشگاه شهید رجایی

e_reyhanisrttu.ac.ir

سعید علیخانی

نظریه گراف استاد دانشگاه یزد

alikhaniyazd.ac.ir

محمد غلامزاده محمودی

جبر استادیار دانشگاه صنعتی شریف

mmahmoudisharif.ir

رستم محمدیان

جبرهای توپولوژیک استادیار- دانشگاه شهید چمران اهواز

mohamadian_rscu.ac.ir