کلیدواژه‌ها = کل
تعداد مقالات: 1
1. کل و جزء در یاضیات

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

امید غیور؛ رستم محمدیان؛ مهرداد نامداری