بوخبرگر و پایه های گروبنر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده

پایه گروبنر ابزار اصلی جبر جابجایی محاسباتی و عامل عمده تبلور این مبحث از ریاضیات است. به بیانی ساده، هر پایه گروبنر محاسبات روی چنذجمله ای ها را به محاسبات روی تک جمله ای ها تبدیل می کند. در این مقاله ابتدا به تبیین سیر تاریخی پیدایش نظریه پایه های گروبنر می پردازیم که شامل شرح مختصری از زندگی علمی برونو بوخبرگر، واضع اصلی پایه گروبنر است. سپس بعضی از تعاریف، قضایای اصلی و نتایج مقدماتی در این زمینه را بیان می کنیم. در نهایت برخی از کاربردهای پایه گروبنر را معرفی می نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات