ریاضیات خوب چیست؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، کروه ریاضی محض

10.30504/mct.2022.1121.1783

کلیدواژه‌ها