استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شیراز، بخش آمار

چکیده

در این مقاله به بیان اهمیت استفاده از آماره های فرعی  و نقش آنها در استنباطهای شرطی می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه شرطی کردن روی آماره فرعی می تواند به بهبود استنباطها منجر شود. همچنین به برخی ایرادها ، انتقادات و  کمبودهای استنباط های شرطی اشاره خواهیم کرد. در ادامه، چگونگی محاسبه برآوردهای مکان- مقیاس بهینه که با نظریه شرطی ارتباط دارند را شرح داده و توضیح می دهیم که چگونه شرطی کردن منجر به برآوردهای نقطه ای بهینه در بیشتر مسائل ساده و اساسی آماری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات