ریاضیات و علوم مالی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت اقتصاد