مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید رجایی