مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید رجایی