بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تهران