دوره و شماره: دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394