تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله به بیان چگونگی گسترش رابطۀ تعامد دو بردار در فضاهای ضرب داخلی به فضاهای برداری نرمدار می پردازیم. رابطۀ تعامد بِرکوف-جیمز و انواع دیگر تعامد را معرفی و ویژگی های آنها را از دید هندسۀ فضاهای برداری نرمدار بیان می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات