قضیۀ بزو

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اراک، گروه علوم پایه

چکیده

قضیه بزو حاکی از این است که تحت شرایط مناسب، تعداد نقاط تلاقی دو خم مسطح که توسط دو معادله چندجمله ای توصیف می شوند، با حاصل ضرب درجه های آن دو چندجمله ای برابر است. در این مقاله به شرح این قضیه و بیان برخی از کاربردهای جالب آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات