دوره و شماره: دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397 

ترجمه

2. ریاضیات: علم و هنر

صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


مقاله علمی - مروری

3. تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


ترجمه

5. کاشی کاری

صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


6. سه روایت از نوسان شدید

صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


مقاله علمی - ترویجی

7. قضیۀ بزو

صفحه 125-140

داود حسن زاده للکامی


9. تابعی که روی هر بازه پوشا است

صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر