مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مجموع یک زیرمجموعه از جمله های یک سری نامتناهی، یک مجموع انتخابی آن سری نامیده می شود.در این مقاله، به توصیف مجموعۀ همۀ مجموع های انتخابی برخی سری ها می پردازیم و نشان می دهیم که اگر یک سری در شرط های ویژه ای صدق کند، مجموعۀ همۀ مجموع های انتخابی آن، به روشی مشابه با ساختن مجموعۀ کانتور به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات