دوره و شماره: دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397 

مقاله علمی - مروری

5. توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


6. رتبه بندی رأس‌های گراف

صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


7. روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


ترجمه

8. مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


معرفی و نقد کتاب

9. جنبه های حرکت براونی

صفحه 175-180

روح الله جهانی پور