دوره و شماره: دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381 

ترجمه

2. فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی


مقاله علمی - ترویجی

3. روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


مقاله علمی - مروری

4. کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

صفحه 53-66

کوروش عشقی