انتگرال از ارشمیدس تا لبگ( قسمت دوم)

نوع مقاله : مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله، شرحی تاریخی- توصیفی از شکل گیری و تکاامل مفهوم انتگرال از ابتدا تا زمان لبگ ارائه می کنیم. همچنین با تمرکز بر روی برخی جنبه های خاص نظریه انتگرال های ریمان و لبگ و با ارائه مثال هایی، به برخی کاستی های این دو نظریه انتگرال گیری اشاره خواهیم کرد.