دوره و شماره: دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392