چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

قضیه فارکاش یکی از قضایای آلترناتیو (این یا آن) است که کاربردهای مختلفی از جمله اثبات بهینگی در برنامه ریزی خطی و غیرخطی و اثبات قضایای دوگانی در برنامه ریزی خطی دارد. در این مقاله به بیان این قضیه و برخی صورتهای معادل و اثبات های مختلفی از آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات